Privacy statement

Privacyverklaring Stern

Verantwoordelijke entiteit
Dit is de Privacyverklaring van Stern Groep N.V. U kent Stern Groep N.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen als uw autobedrijf en/of verlener van onafhankelijke (financiële) mobiliteitsproducten of -diensten. Stern Groep N.V. is statutair gevestigd aan de Pieter Braaijweg 6 te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24064937, hierna te noemen: Stern.

Waarom gebruikt Stern persoonsgegevens?
Stern wil de meest gewaardeerde en aanbevolen mobiliteitspartner van Nederland worden en een excellent werkgever zijn. Dat betekent dat wij rekening houden met wat klanten en medewerkers beweegt, want zij geven onze onderneming waarde. Om goed op wensen van klanten en medewerkers in te kunnen spelen maken wij gebruik van persoonsgegevens.

Dat kan uiteraard alleen wanneer we uiterst zorgvuldig en binnen het kader van privacywet- en regelgeving omgaan met persoonsgegevens van consumenten, werknemers en overige relaties. Een persoonsgegeven is een gegeven dat direct of indirect iets over een persoon zegt.

Welke persoonsgegevens worden er door Stern verwerkt?
Stern kan naar uw gegevens vragen op de website, fysieke winkels (showroom) en garages. Het is geheel vrijwillig om uw persoonsgegevens op te geven, maar voor onze dienstverlening noodzakelijk om uw persoonsgegevens te gebruiken. Als wij vragen naar persoonsgegevens, dan vermelden wij het doel waarvoor wij de gegevens gaan gebruiken. Uw persoonsgegevens worden dan gebruikt om de juiste service aan u te leveren.

Voor het afnemen van onze diensten kunnen wij uw contactgegevens, financiële gegevens, specificaties van de auto inclusief het kenteken en bepaalde gegevens van uw identiteitsbewijs noteren. Voor het afnemen van financiële diensten dienen wij in de meeste gevallen vooraf een financiële toetsing te verrichten.

Bent u klant bij Mango Mobility? Dan kan het voorkomen dat wij ook uw gezondheidsgegevens verwerken om u aan een passende mobiliteitsoplossing te helpen.

Welke gegevens worden er door Stern online verzameld?
Nieuwsbrieven: U kunt zich op deze website aanmelden voor ontvangst van nieuwsbrieven. Stern vraagt u eerst toestemming om deze nieuwsbrieven te ontvangen. Als u toestemming heeft gegeven dan betekent dit dat u regelmatig van ons een nieuwsbrief per e-mail kunt ontvangen met daarin informatie, aanbiedingen en acties. Onderaan elke nieuwsbrief die u per e-mail ontvangt, kunt u zich eenvoudig via een link uitschrijven.

Cookies: Stern maakt op haar website gebruik van cookies. Hiervoor vragen wij u, tijdens uw eerste bezoek aan onze website, altijd eerst om toestemming. Op deze manier herkennen en onthouden wij hoe u zich beweegt op onze website en kunnen we uw volgende bezoek aan onze website nog prettiger maken. U bent uiteraard vrij om de cookies niet te accepteren. Houd u er dan rekening mee dat de website voor u niet optimaal gebruiksvriendelijk is. Lees hier meer over het cookiegebruik.

Hoe lang bewaart Stern uw gegevens?
Stern bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Dat wil zeggen dat wij uw gegevens bewaren zolang u klant bent, een dienst van ons heeft afgenomen of interesse blijft tonen in onze de diensten en natuurlijk wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn.

Aan wie verstrekt Stern persoonsgegevens?
Stern verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als u dit van ons kunt verwachten. Voor de verstrekking van de persoonsgegevens hebben wij overeenkomsten met derden afgesloten om te zorgen dat er vertrouwelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Denk hierbij aan de fabrikant van uw auto of de door haar aangestelde importeur in Nederland, aan de leasemaatschappij van uw werkgever, aan met Stern-gelieerde ondernemingen, haar verkooporganisaties, bemiddelaars en/of aanbieders van verzekerings- en financieringsproducten in het kader van productinformatie, (direct)marketingactiviteiten, het doen van tevredenheids- en/of marktonderzoeken, het uitvoeren van terugroepacties, ondersteuning- en onderhoudsdoeleinden en andere (service-)diensten.

Hoe beveiligt Stern uw persoonsgegevens?
Stern heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?
Wilt u de gegevens die Stern van u heeft verzameld inzien of heeft u vragen binnen het kader van de privacywet- en regelgeving, dan kunt u zich wenden tot het privacy loket via www.stern.nl/privacy. Om er op toe te zien dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, heeft Stern tevens een toezichthouder (Functionaris voor de Gegevensbescherming of FG) aangesteld. Heeft u een vraag aan de Functionaris Gegevensbescherming, stuur dan een bericht aan privacy@stern.nl.